DANH SÁCH ĐIỂM ĐÓN VÀ TRẢ & GIỜ XUẤT PHÁT VÀ GIỜ VỀ (giờ dự đoán & có thể thay đổi)

Tìm kiếm

QUẬN

POINTS

BUS STOP

DEPART RETOUR BUS 14H RETOUR BUS 15H RETOUR BUS 16H RETOUR BUS 17H
Time Bus/ GPS GPS Bus/ GPS GPS Bus/ GPS GPS Bus/ GPS GPS Bus/ GPS
DISTRICT 2 MIMOSA 7h15 coq 14h45 coq 15h55 crevette 2 16h50 koala 17h55 hibou 2
BP COMPOUND 7h10 koala x x x x x x x x
MASTERIE 7h10 lapin 14h40 lapin x x 16h40 kangourou x x
THAO DIEN VILLAGE 7h10 cochon/crocodile 14h50 cochon 15h50 crevette 1 16h55 koala 17h50 hibou 1
RIVERGARDEN 7h10 souris/singe 14h55 souris 15h55 crevette 1 17h00 singe 17h55 hibou 1
HAGL 7h05 crocodile/singe 15h00 crocodile 16h00 crevette 1 17h05 singe 18h00 hibou 1
THAO DIEN PEARL 7h15 lapin 14h45 lapin 15h50 crevette 2 16h50 kangourou 17h50 hibou 2
PHUNHUAN COMPOUND 7h10 lapin 14h55 lapin x x 16h55 kangourou x x
ANPHU/ANKHANH 07h20 chien 14h45 chien 15h50 mouton 16h50 grenouille 17h50 zebre
ESTELLA 7h25 grenouille 14h45 abeille 15h45 mouton 16h45 grenouille 2 17h45 zebre
IMPERIA 7h25 abeille 14h45 vache 15h45 mouton 16h45 grenouille 2 17h45 zebre
ESTELLA HEIGHT 7h25 ourson 14h45 abeille/ vache 15h45 mouton 16h45 grenouille 2 17h45 zebre
CANTAVIL 7h25 chameau x x x x x x x x
VISTA 7h20 dragon/chat 14h45 dragon 15h40 crevette 2 16h45 chat 17h40 hibou 2
DISTRICT 3 VO VAN TAN 7h05 tortue/pinguin 15h00 tortue x x 17h05 pinguin x x
NKKN x x x x 16h05 crabe x x 18h05 papillon
DISTRICT 4 CHUA GIAC NGUYEN 6h50 hippo x x x x x x x x
HOANG DIEU x x 15h30 escargot 16h30 hippo 17h30 lion 18h30 buffle
DISTRICT 7 NGUYEN BINH 7h00 escargot 15h00 escargot 16h15 hippo 17h15 lion 18h10 buffle
CANH VIEN 7h00 perroquet 15h05 perroquet 16H05 hippo 17h05 lion 18H05 buffle
ERA TOWN x x 15h20 perroquet x x x x x x
HOPITAL FV 7h00 buffle 14H55 perroquet 15h55 hippo 16h55 lion 17h55 buffle
DISTRICT TAN BINH QUAN KHU 7 (QK7) 7h00 elephant/requin 2 15h00 elephant 16h10 crabe 17h10 requin 18h20 papillon
DISTRICT
BINH THANH
197 DIEN BIEN PHU 7h10 tigre/chameau 14h50 tigre 16h00 crabe 16h50 chameau 17h50 papillon
SAIGON PEARL 7h00 zebre 15h05 chien 16h05 mouton 17h05 grenouille 18h05 zebre
VINHOME 7h10 zebre 15h15 chien 16h15 mouton 17h15 grenouille 18h15 zebre
DISTRICT THU DUC FATIMA 7h10 canard 14h55 canard x x x x x x
PHAM VAN DONG 7h15 canard 14h45 canard 15h45 crabe 16h45 requin x x
HUE THIEN(LINH DONG) 7h20 canard 14h40 canard 15h40 crabe 16h40 requin x x
BAC AI 7h35 canard 14h30 canard 15h35 crabe 16h30 requin x x
DISTRICT 9 KHANG DIEN 7h25 hippo 14h30 escargot 15h30 hippo 16h30 lion 17h30 buffle