Năm học 2017 – 2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG XE ĐƯA ĐÓN HỌC SINH

HỌC SINH
Họ và tên :
Ngày, tháng, năm sinh :
Lớp (2017-2018) :
Địa chỉ :
Điểm đón :
Điểm trả về :
Học bổng :
PHỤ HUYNH
Phụ huynh đầu tiên để liên hệ :
Điện thoại cố định / Di động :
Email :
Phụ huynh thứ hai để liên hệ :
Điện thoại cố định / Di động :
Email :
Thông tin công ty xuất hoá đơn đỏ :
Phụ huynh học sinh đã đọc các điều khoản và phụ lục hợp đồng cũng những nội quy .Các điều khoản này có thể tham khảo trên website www.transport-duras.com
Tp.Hồ Chí Minh, Ngày :
PHỤ HUYNH
UNIKAVOYAGES
CTY TNHH HANH TRINH HOA SEN