FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE
Phiếu Đăng Ký Sử Dụng Xe Đưa Đón Học Sinh

Année scolaire 2015 -2016 /Năm học 2015- 2016
pdf icon

ELEVE / HỌCSINH

Nom, prénom (Họ và tên):…………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance (Ngày,tháng,năm sinh):…………………….Classe(Lớp)(2015-2016):…………………………………

Adresse (Địa chỉ):…………………………………………………………………………………………….…………………………

Point de ramassage (Điểm đón):……………………………… Point de dépose (Điểm trả về):……………………………….

Boursier(Học bổng):…………………………………………………………………………………………………………………….

PARENTS / PHỤ HUYNH

Parent 1 à contacter (Phụ huynh đầu tiên để liên hệ):………………………………………………………………………………

Téléphone fixe (Điện thoại cố định) /Portable (Di động):…………………………………………………………………………….

Courriel(Email):…………………………………………………………………………………………………………………………….

Parent 2 à contacter (Phụ huynh thứ hai để liên hệ):…………………………………………………………………………………

Téléphone fixe (Điện thoại cố định) /Portable(Di động):……………………………………………………………………………

Courriel(Email):…………………………………………………………………………………………………………………………….

Contact de société pour la facturation (Thông tin công ty xuất hoá đơn đỏ)……………………………..

Le Parent d’élève certifie avoir lu les conditions générales et annexes au contrat ainsi que le règlement intérieur. Les conditions générales sont consultables sur le site internet www.transport-duras.com

Phụ huynh học sinh đã đọc các điều khoản và phụ lục hợp đồng cũng những nội quy .Các điều khoản này có thể tham khảo trên website www.transport-duras.com

A Ho Chi Minh Ville (Tp.Hồ Chí Minh), le (ngày) ……………………………………..

LEPARENTD’ÉLÈVE / PHU ÏHUYNH UNIKAVOYAGES
CTY TNHH HANH TRINH HOA SEN